Kyoko Kishida

Shinobi no Mono 1
7,3
SD

Shinobi no Mono 1

[Period covered: 1575-1681] Fist film in the Shinobi series starring Raizo Ichikawa. Warlord Oda Nobunaga seeks to unite a fractured Japan, a ...